Qualität – BOS 145

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BO/5
Nazwa wyrobu: beton ogniotrwały
Gatunek: BOS 145
Parametry Jednostka BOS 145
BOS 145/WO
BOS 145/WS
Temperatura pracy, max oC 1450
Ogniotrwałość zwykła, min sP 171
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • W stanie surowym po 4 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 25
15
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 2,1
Zawartość Al2O3 w kruszywie, min % 40
Uziarnienie mm 0-5
Zawartość wody zarobowej % 8,0-10,0

WO – z udziałem włókien organicznych
WS – z udziałem włókien stalowych

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.