Qualität – BŻS 110

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/BO/5
Nazwa wyrobu: beton ogniotrwały
Gatunek: BŻS 110
Parametry Jednostka BŻS 110
Temperatura pracy, max oC 1100
Ogniotrwałość zwykła, min sP 127
Wytrzymałość na ściskanie, min

  • W stanie surowym po 7 dniach, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 15
5
Gęstość pozorna po wypaleniu, min g/cm3 1,8
Zawartość Al2O3 w kruszywie, min % 25
Zawartość wody zarobowej % 12,0-15,0

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.