Qualität – GM1

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/G/1
Nazwa wyrobu: glina mielona
Gatunek: GM1
Parametry Jednostka GM1
Ogniotrwałość zwykła, min sP 173
Zawartość Al2O3, min % 32

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.