Qualität – NGB 155

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/M/2
Nazwa wyrobu: masa do torkretowania
Gatunek: NGB 155
Parametry Jednostka NGB 155
Temperatura pracy, max oC 1550
Ogniotrwałość zwykła, min sP 161
Wytrzymałość na ściskanie:

  • Po wysuszeniu w 110 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 25
20
Zawartość Al2O3, min % 45
Skurczliwość wtórna liniowa masy wypalonej
w maksymalnej temperaturze pracy, max
% -1,5
Uziarnienie mm 0-5

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.