Qualität – TMK 44

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/M/3
Nazwa wyrobu: masa do torkretowania
Gatunek: TMK 44
Parametry Jednostka TMK 44
Temperatura pracy, max oC  1450
Ogniotrwałość zwykła, min sP  169
Wytrzymałość na ściskanie:

  • Po wysuszeniu w 110 oC, min
  • Po wypaleniu w granicach temperatury pracy przez 2 h, min
MPa 25
20
Zawartość Al2O3, min  % 44
Skurczliwość wtórna liniowa masy wypalonej
w maksymalnej temperaturze pracy, max
 %  -1,5
Uziarnienie  mm  0-2

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.