Qualität – ZAL 60

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/4
Nazwa wyrobu: zaprawa wysokoglinowa
Gatunek: ZAL 60
Parametry Jednostka ZAL 60
Ogniotrwałość zwykła, min sP 175
Zawartość Al2O3, min % 45
Uziarnienie mm 0-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.