Qualität – ZAL 70

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/5
Nazwa wyrobu: zaprawa wysokoglinowa
Gatunek: ZAL 70
Parametry Jednostka ZAL 70
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177
Zawartość Al2O3, min % 63
Uziarnienie mm 0-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.