Qualität – ZAN

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/6
Nazwa wyrobu: zaprawa andaluzytowa
Gatunek: ZAN
Parametry Jednostka ZAN
Ogniotrwałość zwykła, min sP 177
Zawartość Al2O3, min % 60
Uziarnienie mm 0-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.