Qualität – ZL

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/8
Nazwa wyrobu: zaprawa izolacyjna
Gatunek: ZL
Parametry Jednostka ZL
Gęstość nasypowa, max kg/m3 1000
Ogniotrwałość zwykła, min sP 167
Zawartość Al2O3, min % 32
Uziarnienie mm 0-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.