Qualität – ZLPC

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/7
Nazwa wyrobu: zaprawa izolacyjna
Gatunek: ZLPC
Parametry Jednostka ZLPC
Gęstość nasypowa, max kg/m3 700
Uziarnienie mm 0-2

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.