Qualität – ZSz 1/II

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/2
Nazwa wyrobu: zaprawa szamotowa
Gatunek: ZSz 1/II
Parametry Jednostka ZSz 1/II
Ogniotrwałość zwykła, min sP 171
Zawartość Al2O3, min % 33
Uziarnienie mm 0-1

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.