Qualität – ZSz 1/III

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH KDTW/Z/3
Nazwa wyrobu: zaprawa szamotowa
Gatunek: ZSz 1/III
Parametry Jednostka ZSz 1/III
Ogniotrwałość zwykła, min sP 171
Zawartość Al2O3, min % 33
Uziarnienie mm 0-2

Wymienione wyżej dane są wartościami typowymi i nie stanowią warunków odbioru.